mq-test inner

Социална
сфера

ПроектиРанно детско развитие. Образование. Икономическа самостоятелност.

 

Няма проспериращо общество без пълноценното включване на хората в икономически неравностойно положение. С цел да се прекъсне порочния кръг на бедността, ние се стремим да подкрепяме хората в неравностойно положение, голяма част от които са в ромската общност, да постигнат образователен и икономически напредък, което ще допринесе за развитието и просперитета на цялото българско общество. За да постигне по-добри резултати в социалната сфера и по-специално по отношение на най-бедните граждани на страната, Фондация „Америка за България” взе решение да създаде отделна организация, която финансира инициативи в тази област:  „Тръст за социална алтернатива” (ТСА)

Чрез Тръста за социална алтернатива (ТСА), подкрепяме инициативи за:

  • Ранно детско развитие. Тези програми са с фокус върху здравословното развитие на децата в най-ранна възраст и насърчаване посещаването на детска градина, тъй като е доказано, че инвестициите в първите шест години от живота имат най-голям ефект върху по-нататъшното развитие на детето, постиженията му в училище и бъдещата му икономическа продуктивност.
  • Образование. Финансират се проекти, които целят да намалят отпадането на деца от училище, като увеличат посещаемостта и академичните резултати, както и броя на децата, завършващи средно образование.
  • Икономическа самостоятелност. Финансират се инициативи, които помагат на семействата с минимални доходи да получат умения и възможности за работа, които водят до икономическа независимост. Подкрепят се обучения за придобиване на умения, необходими за намиране на работа, предприемачески инициативи, микро кредитиращи програми и програми за жилищно благоустройство.

Повече информация за възможностите за финансиране, може да получите на: http://www.socialachievement.org/.

 

Back to Top